Zloženie Rady odborov TUKE

prof. RNDr. Blažej Pandula, PhD.
Predseda RADY ZO, Predseda výboru FBERG
tel.: 055/ 602 2951
Sekretariát RADY ZO OZ PŠaV Rektorát – TUKE
Letná 9, 1. posch ., č. d. 122, Košice

Email: blazej.pandula@tuke.sk

doc. Ing. Jana Bidulská, PhD.
Podpredseda RADY ZO,
Predseda športovej komisie
tel.: +421 55 602 4259
Ústav materiálov a inžinierstva kvality, FMMR
PK 11, Košice

Email: jana.bidulska@tuke.sk

Ing. Klaudia Šándorová, PhD.
Tajomníčka RADY ZO

tel.: 055/ 602 2007
Sekretariát RADY ZO OZ PŠaV Rektorát – TUKE
Letná 9, 1. posch ., č. d. 122, Košice

Email: klaudia.sandorova@tuke.sk

Denisa Bálintová
Hospodárka RADY ZO

tel.: 055/ 602 2007
Sekretariát RADY ZO OZ PŠaV Rektorát – TUKE
Letná 9, 1. posch ., č. d. 122, Košice

Email: denisa.balintova@tuke.sk

Ing. Milan Hauliš
Predseda kontrolnej a revíznej komisie

tel.: 055/ 602 2007
Sekretariát RADY ZO OZ PŠaV Rektorát – TUKE
Letná 9, 1. posch ., č. d. 122, Košice

Email: milan.haulis@tuke.sk

Jana Pustá
Predseda výboru Rektorát

tel.: +421 55 602 4206
Odbor hospodárskej správy a energetiky
Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Email: jana.pusta@tuke.sk

doc. Ing. Miriam Šebová, PhD.
Predseda výboru EKF

tel.: 055/ 602 3297
Ekonomická fakulta
B. Němcovej 32, 042 00 Košice

Email: miriam.sebova@tuke.sk

doc. Ing. Ľudmila Dulebová, PhD.
Predseda výboru SjF

tel.: 055/ 602 3544
Katedra technológií, materiálov a počítačovej podpory výroby, SjF
Mäsiarska 74, 040 01 Košice

Email: ludmila.dulebova@tuke.sk

doc. RNDr. Imrich Pokorný, CSc.
Predseda výboru FMMR

tel.: +421 55 602 4123
Ústav materiálov a inžinierstva kvality, FMMR
Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Email: imrich.pokorny@tuke.sk

doc. Ing. Anna Sedláková, PhD.
Predseda výboru SvF

tel.: +421 55 602 4165
Ústav pozemného staviteľstva, SvF
Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Email: anna.sedlakova@tuke.sk

doc. Ing. Darina Matisková, PhD., MBA
Predseda výboru FVT

tel.: +421 55 602 6415
Katedra manažmentu výroby, FVT
Bayerova 1, 080 01 Prešov

Email: darina.matiskova@tuke.sk

Ing. Anna Hodulíková, PhD.
Predseda výboru FEI

tel.: 055/ 602 2338
Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky
Park Komenského 3, 042 00 Košice

Email: anna.hodulikova@tuke.sk

Peter Ostrožlík
Predseda výboru ŠDaJ
tel.: +421 55 602 5855
ŠDaJ – Jedlíkova 5
040 11 Košice

Email: peter.ostrozlik@tuke.sk

Ján Bodnár
člen RADY ZO
tel.: +421 918 717 407
Rampová 7
041 21 Košice

Email: jan.bodnar.2@tuke.sk

Ing. Peter Sivák, PhD.
člen RADY ZO
tel.: +421 55 602 2410
Letná 9
042 00 Košice

Email: peter.sivak.2@tuke.sk