Zloženie Rady ZO na TUKE

prof. RNDr. Blažej Pandula, PhD.
Predseda RADY ZO, Zástupca úseku FBERG
tel.: +421 55 602 2951
Sekretariát RADY ZO UO OZ PŠaV Rektorát – TUKE
Letná 9, 1. posch ., č. d. 122, Košice

Email: blazej.pandula@tuke.sk

doc. Ing. Jana Bidulská, PhD.
Podpredseda RADY ZO,
referent športovej činnosti
tel.: +421 55 602 4259
Ústav materiálov a inžinierstva kvality, FMMR
PK 11, 042 00 Košice

Email: jana.bidulska@tuke.sk

Ing. Klaudia Šándorová, PhD.
Tajomník RADY ZO, referent rekreačnej činnosti

tel.: +421 55 602 2410
Sekretariát RADY ZO UO OZ PŠaV Rektorát – TUKE
Letná 9, 1. posch ., č. d. 122, Košice

Email: klaudia.sandorova@tuke.sk

Denisa Balintová
Hospodár RADY ZO

tel.: +421 55 602 5190
Sekretariát RADY ZO UO OZ PŠaV Rektorát – TUKE
Letná 9, 1. posch ., č. d. 122, Košice

Email: denisa.balintova@tuke.sk

Ing. Milan Hauliš
Predseda kontrolnej komisie

tel.: +421 55 602 2007
Sekretariát RADY ZO UO OZ PŠaV Rektorát – TUKE
Letná 9, 1. posch ., č. d. 122, Košice

Email: milan.haulis@tuke.sk

Ing. Jana Pustá
Zástupca úseku Rektorát
tel.: +421 55 602 2845
Odbor legislatívno-právny – R
Letná 9, 042 00 Košice

Email: jana.pusta@tuke.sk

doc. Ing. Miriam Šebová, PhD.
Zástupca úseku EKF, Zástupca pedagogických zamestnancov

tel.: +421 55 602 3297
Katedra regionálnych vied a manažmentu – EKF
B. Němcovej 32, 042 00 Košice

Email: miriam.sebova@tuke.sk

doc. Ing. Ľudmila Dulebová, PhD.
Zástupca úseku SjF

tel.: +421 55 602 3544
Katedra technológií, materiálov a počítačovej podpory výroby – SjF
Mäsiarska 74, 040 01 Košice

Email: ludmila.dulebova@tuke.sk

doc. RNDr. Imrich Pokorný, CSc.
Zástupca úseku FMMR

tel.: +421 55 602 4123
Ústav materiálov a inžinierstva kvality – FMMR
PK 11, 042 00 Košice

Email: imrich.pokorny@tuke.sk

doc. Ing. Anna Sedláková, PhD.
Zástupca úseku SvF

tel.: +421 55 602 4165
Ústav pozemného staviteľstva – SvF
Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Email: anna.sedlakova@tuke.sk

doc. Ing. Darina Matisková, PhD., MBA
Zástupca úseku FVT

tel.: +421 55 602 6415
Katedra manažmentu výroby – FVT
Bayerova 1, 080 01 Prešov

Email: darina.matiskova@tuke.sk

Ing. Anna Hodulíková, PhD.
Zástupca úseku FEI, referent stravovacej činnosti

tel.: +421 55 602 2338
Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky – FEI
Park Komenského 3, 042 00 Košice

Email: anna.hodulikova@tuke.sk

Peter Ostrožlík
Zástupca úseku ŠDaJ
tel.: +421 55 602 5855
ŠDaJ – Jedlíkova 5, 040 11 Košice

Email: peter.ostrozlik@tuke.sk

Ing. Ján Bodnár
člen RADY ZO, referent BOZP, Zástupca nepedagogických zamestnancov
tel.: +421 918 717 407
LF – Rampová 7, 041 21 Košice

Email: jan.bodnar.2@tuke.sk