O nás

RADA ZO TUKE

Výkonný orgán, ktorý participuje na úrovni univerzity. RADA ZO TUKE je tvorená predsedami výborov jednotlivých úsekov a volenými funkcionármi RADY ZO TUKE sú predseda, podpredseda, tajomník, hospodár, referent BOZP, rekreačný referent, športový referent a referent stravovania.

Činnosť RADY ZO TUKE zabezpečuje sekretariát v hlavnej budove TUKE, rektorát, 1.poschodie, č. dverí 122. Samostatným nezávislým kontrolným orgánom je Revízna komisia volená a zodpovedajúca sa priamo RADE ZO TUKE prostredníctvom členskej schôdze alebo konferencie.

Organizačná štruktúra