Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy 

na Technickej univerzite v Košiciach

 

Vyhľadávanie

Kde nás nájdete

 

Začíname cvičenia v letnom semestri!

 

PILATES:25.2.2019 - 13.5.2019 

 

BODYWORK:26.2.2019 - 14.5.2019

 

Cena pre odborára:25 Eur a Cena pre neodborára:30 Eur.

 

Počas Veľkej noci t.j. 22. a 23.4.2019 sa cvičiť nebude! Permanentku si vyzdvihnete u Ing. Šándorovej, č. dverí 122 - Rektorát, od 11.februára 2019! 

 

Športom k zdraviu!

 

Mladí odborári diskutovali o situácii v školstve

V dňoch 13.-14. apríla sa v Trenčianskych Tepliciach zišli členovia Komisie mladých OZ PŠaV na Slovensku, aby si vymenili svoje názory na aktuálnu situáciu a pripravované zmeny v rezorte školstva. Vedúci úradu zväzu Juraj Stodolovský na úvod informoval o aktivitách odborového zväzu v súvislosti s kolektívnym vyjednávaním, pripomienkovaním návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, zmenou tarifných tabuliek nepedagogických zamestnancov či presadzovaním špecifických požiadaviek mladých zamestnancov. Predseda komisie mladých Tomáš Kuželík ďalej spomenul stretnutia s mladými zamestnancami školstva, ktoré zorganizovali niektorí predsedovia rád ZO za účelom priblíženia aktivít zväzu a vysvetlenia výhod vyplývajúcich z členstva. V súvislosti s týmto vyzval mladých členov, aby sa zapájali do činnosti zväzu na regionálnej úrovni a pomáhali so šírením informácií a náborom mladých kolegov. Právny poradca zväzu Martin Mikluš bližšie priblížil návrhy zákona o e-governmente a zákona o neziskových mimovládnych organizáciách, pri ktorých hrozí, že môžu negatívne ovplyvniť činnosť a povinnosti základných organizácií. Miroslav Hajnoš z KOZ SR pozval prítomných na Akadémiu mladých odborárov, ktorá sa uskutoční 4.5. - 6.5.2018 vo Svite a zároveň informoval o výberovom konaní na Akadémiu sociálnej demokracie, ktorá ponúka príležitosť mladým odborárom, ktorým sú blízke sociálnodemokratické hodnoty, ktorí si chcú rozšíriť svoj rozhľad v rôznych oblastiach verejných politík a ktorí sa chcú zdokonaliť vo svojich argumentačných a komunikačných schopnostiach a kampaniach cez tradičné médiá alebo nové komunikačné kanály. Člen komisie Ivan Dudáš predstavil prítomným návrh nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Členovia komisie po zaujímavej diskusii prijali spoločné stanoviská k jednotlivým navrhovaným ustanoveniam:  

-  odmietajú vznik komory učiteľov zo zákona a povinné členstvo v nej
-  odmietajú zrušenie kreditových príplatkov za absolvované kontinuálne vzdelávanie
-  navrhujú vznik 13. platovej triedy, ktorá by ustanovila kreditové príplatky do novej tarifnej triedy
-  nesúhlasia s predlžovaním lehoty na 1.a 2. atestáciu ako aj predlžovanie doby adaptačného vzdelávania
-  požadujú, aby navrhované portfólio bolo jasne špecifikované v zákone
-podporujú zníženie úväzku učiteliek v ŠKD tak, aby si nemuseli dopĺňať úväzky vyučovaním iných predmetov
-  odmietajú navrhovanú formu spoločného vzdelávania všetkých pedagogických zamestnancov na škole
-  nesúhlasia s navrhovanými podmienkami na funkčné vzdelávanie na pozíciu riaditeľa školy
-vyhlasujú, že navrhovaný zákon žiadnym spôsobom nereflektuje špecifické požiadavky  mladých zamestnancov školstva na zvýšenie atraktivity učiteľského povolania a zároveň zhoršuje niektoré súčasné atribúty postavenia mladých učiteľov

Členovia komisie mladých budú pozorne sledovať navrhovanú legislatívu a v prípade nespokojnosti budú aktívne podporovať všetky kroky odborového zväzu na zabezpečenie kvalitných podmienok na výkon ich povolania.

Kalendár akcií

Deň detí - ODBORY + KTV

CROCUS KEŽMARSKÉ ŽĽABY


BOWLING TUKE tour 2019

bowling

Facebook