Zo stretnutia so zástupcami odborového zväzu na Slovensku

10.3.2017

Výbor Univerzitnej organizácie OZ PŠaV pri SPU v Nitre organizoval 10. marca v KC ŠD A. Bernoláka stretnutie zamestnancov univerzity so zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

Stretnutie otvorila predsedníčka UO doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., ktorá informovala o aktivitách odborárov na SPU. Následne vystúpil predseda OZ Ing. Pavel Ondek s informáciou o výsledkoch kolektívneho vyjednávania pre rok 2017. Zdôraznil, že odborový zväz neustále pracuje na zlepšení pracovných a mzdových podmienok všetkých zamestnancov školstva (pedagogických, odborných i nepedagogických). „Kolektívne vyjednávanie o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa na rok 2017 sa konalo v štyroch kolách v období od 29. 9. do 23. 11. 2016, keď došlo k dohode. Kolektívne vyjednávanie tak isto, ako v predchádzajúcich rokoch nebolo jednoduché, a to najmä v oblasti valorizácie platov a kým sme sa dopracovali k výsledku navýšenia platových taríf z 0,9 % na 4 %, prebiehali zložité rokovania,“ povedal P. Ondek. Pritom OZ išiel do rokovaní s omnoho vyššou požiadavkou.

Prehľad o zamestnancoch a priemerných platoch na verejných VŠ predstavil podpredseda OZ a predseda Združenia VŠaPRO doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. Tiež prezentoval dokument Učiace sa Slovensko – Návrh stratégie rozvoja vysokého školstva, ktorý v polovici marca pôjde na verejné pripomienkovanie. „Vrcholovým cieľom je dosiahnuť úroveň vysokého školstva na Slovensku tak, aby sme boli v rámci EU hodnotení ako desiate najlepšie vysoké školstvo štátov EÚ,“ povedal doc. M. Habán a konštatoval, že treba sa sústrediť na kvalitu. Dodal, že OZ zásadne nesúhlasí so spoplatnením štúdia.

Na záver stretnutia odzneli informácie o možnosti zúčastniť sa na školiacich a vzdelávacích podujatiach a kurzoch, ktoré organizujú odborárske organizácie. Ing. Pavol Otepka, PhD., informoval o školení v Portugalsku na tému Miesto odborovej organizácie v zelenej ekonomike, zelenom sektore, zdraví a bezpečnosti pri práci, ako aj o podujatí v Bruseli, na ktorom sa účastníci mohli dozvedieť ako sa dá za dva dni vytvoriť projekt. Ing. Mariana Eliašová, PhD., zase informovala o prínose školenia v Bratislave na tému Medzigeneračné pracovné príležitosti a kolektívne vyjednávanie, ktoré organizoval Európsky odborový inštitút ETUI.

 

http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/zo-stretnutia-so-zastupcami-odboroveho-zvaezu-na-slovensku/