Odborový zväz

pracovníkov školstva a vedy 

na Technickej univerzite v Košiciach

 
 

Vyhľadávanie

Kde nás nájdete

OZ PŠaV na Slovensku

nájdete na www.ozpsav.sk >>>

 

PRIHLÁŠKA DO ODBOROV

Stiahnuť prihlášku za člena >>>

KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2019

nájdeš v legislatíve

 

Možnosť zvýšenia výmery dovolenky v kolektívnej zmluve

Na základe opakujúcich sa otázok, či v podnikovej KZ možno dohodnúť vyššiu výmeru dovolenky ako je v KZVS uvádzame:

 

V uvedenej veci sme toho názoru, že:

 

1/ V kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a v podnikovej kolektívnej zmluve je možné zvýšiť výmeru dovolenky nad rozsah, ktorý ustanovuje § 103 Zákonníka práce pre ktorúkoľvek kategóriu zamestnancov na ktorých sa vzťahuje § 103 Zákonníka práce.

 

2/ Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme nemôže určiť najvyššiu prípustnú výmeru dovolenky lebo by to bolo v rozpore s Ústavou SR, ktorá garantuje právo na kolektívne vyjednávanie a v rozpore s ustanovením § 4 ods. 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.

 

3/. Jediný právny predpis, ktorý upravuje rozsah dovolenky je § 103 Zákonníka práce a ten rozsah upravuje ako najnižší.

 

4/ Kolektívna zmluva vyššieho stupňa teda nemôže zmeniť ustanovenie § 103 Zákonníka práce tak, že obmedzí zvýšenie výmeru dovolenky. Predpis nižšej právnej sily nesmie odporovať zákonu, bol by v rozpore s ním a teda by nebolo takéto ustanovenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa podľa § 4 ods. 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní platné.