Odborový zväz

pracovníkov školstva a vedy 

na Technickej univerzite v Košiciach

 
 

Vyhľadávanie

Kde nás nájdete

OZ PŠaV na Slovensku

nájdete na www.ozpsav.sk >>>

 

PRIHLÁŠKA DO ODBOROV

Stiahnuť prihlášku za člena >>>

KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2019

nájdeš v legislatíve

 

Vplyv reformy školstva na VŠ

Vo viacerých médiách a diskusiách už odzneli rôzne informácie o pripravovanej zmene školstva resp. novej reforme školstva. Čo vlastne prinesie táto nová reforma pre ľudí, ktorí pracujú v školstve? Je veľa možností ako túto situáciu vnímať. Je to výzva pre Slovensko. Už dlhšiu dobu naša krajina volá po zmene. Ide o najväčšiu reformu za posledných 25 rokov? Na tieto otázky by nám mohli najlepšie vedieť odpovedať naši politici, ktorí sú za aktuálny stav školstva zodpovední. Otázky týkajúce sa financií, alebo toho, ako sa vyrovnať s rôznymi názormi na túto tému sú rôzneho charakteru. Pokiaľ ide o finančné prostriedky pre školstvo, tak sa aj vďaka odborom podarilo dať do programového vyhlásenia vlády niekoľko konkrétnych bodov, ktoré tam doteraz neboli. Podľa môjho názoru to musíme vnímať pozitívne. Ministerstvo školstva na čele s ministrom P. Plavčanom sa od októbra 2016 snaží postupnými krokmi uviesť návrhy na zmeny aj v oblasti vysokých škôl. Zmeny sa týkajú predovšetkým zrušenia komplexnej akreditácie, koniec udeľovania doživotných titulov profesorom a docentom či zrušenie rozdeľovania škôl na univerzitné a odborné. Najdôležitejšie vybrané ciele reformy pre oblasť vysokých škôl, podľa môjho názoru, sú: zvýšenie finančných zdrojov pre vysoké školy na priemer krajín OECD; profesijne orientované bakalárske programy; profilácia škôl na vzdelávanie, výskum alebo rozvoj regiónu; zrušenie kategorizácie škôl, komplexnej akreditácie vymenúvania profesorov; miesta profesorov a docentov obsadzované výberovým konaním, zavedenie medzinárodných štandardov kvality vysokých škôl, podpora špičkového a priemyselného výskumu či britský systém hodnotenia výskumných činností.

Spomenula som len niekoľko bodov. Snáď sa všetky tieto predsavzatia našej vlády naplnia. Z hľadiska aktuálneho kulminujúceho stavu v školstve by to pozdvihlo úroveň vysokoškolského vzdelávania v SR. Ak sa tieto ciele nenaplnia slovenské školstvo bude postupne upadať, čo je viditeľné aj pri nízkych platových tarifách ohodnocujúcich prácu zamestnancov. Keďže školstvo predstavuje kľúčovú oblasť vzdelávania pre naše deti a ich samotný rozvoj, z pohľadu zamestnanca v školstve je dôležité vyjadriť svoj postoj a prípadne vyjadriť svoju podporu. Rezort školstva bude o týchto zmenách rokovať v najbližšom období hlavne s reprezentáciami vysokých škôl na úrovni rektorov, dekanov aj doktorandov. Za okrúhly stôl budú pozvaní aj zástupcovia odborov, zamestnávateľských zväzov a odborníci na oblasť vzdelávania. Účel bude predstaviť všetkým zástupcom odbornej verejnosti základný rámec pripravovaných zmien aj v oblasti vysokých škôl, rozprúdiť odbornú diskusiu, a získať spätnú väzbu a dosiahnuť čo najširšiu zhodu na ich finálnej podobe. Následne by to rezort mal zohľadniť pri vypracovaní Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý by mala schváliť vláda a na úrovni politickej deklarácie aj parlament. Výsledkom spoločného úsilia všetkých zainteresovaných by mal byť progres, ktorý sa prejaví nielen na výsledkoch medzinárodných testovaní žiakov ale aj na uplatniteľnosti na trhu práce a spokojnosti všetkých zamestnancov školstva.

Klaudia Šándorová,
členka OZPŠaV na Slovensku