Odborový zväz

pracovníkov školstva a vedy 

na Technickej univerzite v Košiciach

 
 

Vyhľadávanie

Kde nás nájdete

OZ PŠaV na Slovensku

nájdete na www.ozpsav.sk >>>

 

PRIHLÁŠKA DO ODBOROV

Stiahnuť prihlášku za člena >>>

KOLEKTÍVNA ZMLUVA NA ROK 2019

nájdeš v legislatíve

 

 Florbalový Vianočný turnaj zamestnancov a doktorandov TUKE

Podmienky: 5 hráčov + brankár (z jedného pracoviska), vlastná výstroj (je možnosť aj zapožičať si), zapojenie min. 3 družstiev z TUKE, občerstvenie zabezpečí ŠDaJ a Odbory, ceny dodajú Odbory :)

Príď sa s nami zabaviť!

Zasadnutie rady zväzu v Košiciach

Dňa 9. novembra 2018 sa na Hotelovej akadémii Južná trieda v Košiciach uskutočnilo zasadnutie rady OZ PŠaV na Slovensku. Zasadnutiu rady predchádzalo rokovanie výborov združenia základného školstva a združenia stredných škôl. Rokovania rady sa zúčastnili štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák, riaditeľ školy Radko Rakušan a predsedníčka základnej organizácie Ivana Bobíková. Zástupcovia školy privítali členov rady, predseda zväzu Pavel Ondek poďakoval riaditeľovi za možnosť zorganizovať rokovanie na pôde ich školy. Na úvod vystúpil štátny tajomník P. Krajňák s prezentáciou na tému Opatrenia pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Informoval o jednotlivých krokoch ministerstva smerujúcich k podpore inkluzívneho vzdelávania žiakov z marginalizovaných skupín obyvateľstva ale aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či žiakov pochádzajúcich z národnostných menšín. Ako príklad uviedol vznik špecializovaných tried na základných školách, presadzovanie povinného bezplatného posledného ročníka materskej školy, povinné školské kluby detí, štipendiá pre žiakov na stredných školách či Národný projekt škola otvorená všetkým, v rámci ktorého sú podporované zriaďovania rôznych profesií ako školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg a školský asistent). Zároveň upozornil na potrebu kvalitnej diagnostiky a rediagnostiky detí. Uviedol, že ministerstvo školstva presadilo zvýšenie normatívu pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín ako aj možnosť štúdia rómskeho jazyka na vysokej škole. Konkrétnym opatrením na zamedzenie predčasného ukončenia povinnej školskej dochádzky je aj kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania. V diskusii zaujímali členov rady zväzu najmä opatrenia na podporu špeciálnych škôl, presun kompetencií z Ministerstva vnútra späť pod Ministerstvo školstva či normatívy pre žiakov na osemročných gymnáziách. Vedenie zväzu následne informovalo členov rady o svojej činnosti za uplynulé obdobie. Predseda a podpredsedovia sa dotkli rokovaní v rámci Hospodárskej a sociálnej rady SR, pripomienkovania návrhu nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, návrhu štátneho rozpočtu a rozpočtu rezortu školstva na rok 2019, obedov zadarmo na základných školách a čiastočne na materských školách, úpravy katalógu pracovných činností či zníženia úväzkov vychovávateliek v ŠKD, majstrov odborného výcviku a zamestnancov školských internátov. Predseda zväzu spomenul rokovania o možnosti výraznejšieho navýšenia tarifných platov začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov od septembra 2019. Dôležitou témou bol návrh Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a v rámci neho valorizácia platov pedagogických a odborných zamestnancov v roku 2019 a 2020, zvýšenie započítateľných rokov praxe z 32 na 40, ako aj úprava platových tabuliek nepedagogických zamestnancov v súlade so zvýšením úrovne minimálnej mzdy. Rada zväzu na záver zhodnotila vývoj členskej základne v uplynulom roku a schválila ďalšie kolo poskytnutia návratných bezúročných finančných pôžičiek pre členov zväzu.

Zapísal: Juraj Stodolovský, vedúci Úradu zväzu

Kalendár akcií

November 2019
pon uto str štv pia sob ned
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30