Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy 

na Technickej univerzite v Košiciach

 

Vyhľadávanie

Kde nás nájdete

 

Začíname cvičenia v letnom semestri!

 

PILATES:25.2.2019 - 13.5.2019 

 

BODYWORK:26.2.2019 - 14.5.2019

 

Cena pre odborára:25 Eur a Cena pre neodborára:30 Eur.

 

Počas Veľkej noci t.j. 22. a 23.4.2019 sa cvičiť nebude! Permanentku si vyzdvihnete u Ing. Šándorovej, č. dverí 122 - Rektorát, od 11.februára 2019! 

 

Športom k zdraviu!

 

Rokovanie rady zväzu

8. novembra 2017, sa uskutočnilo zasadnutie rady OZ PŠaV na Slovensku, na ktorom sa ako hostia zúčastnili aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová a viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová. Na úvod rokovania vystúpil predseda zväzu Pavel Ondek, ktorý privítal členov rady a prítomných hostí. Ministerka školstva vo svojom príhovore zdôraznila najmä nasledovné témy: celkový objem finančných prostriedkov do školstva, využívanie štrukturálnych fondov EÚ, zlepšovanie nástupných platov pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl pri zachovaní rozdielov v odmeňovaní podľa odpracovaných rokov, nadtarifné a motivačné zložky platu s možnosťou subjektívneho ohodnotenia kvality práce učiteľa, spôsob realizácie návrhov zahrnutých v dokumente Učiace sa Slovensko, kolektívne vyjednávanie. V následnej diskusii členovia rady zväzu poukázali na problematiky týkajúce sa okrem iného: priemyslu 4.0 ako súčasť reformy školstva, zlepšenia ohodnotenia nepedagogických zamestnancov, výchovy a školského stravovania, originálnych kompetencií samosprávy v oblasti školstva, zmeny normatívneho systému financovania na žiaka, testovania či duálneho vzdelávania.

V ďalšom programe informoval predseda zväzu stručne o stave kolektívneho vyjednávania. V nadväznosti na to vystúpila viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová, ktorá objasnila situáciu pri kolektívnom vyjednávaní, pričom sa zastala požiadaviek zväzu a uviedla, že budú doplnené do návrhu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2018. Rada zväzu prijala v tejto súvislosti uznesenie, ktoré poveruje predsedu zväzu nepodpísať KZVS na rok 2018 v prípade, že nebude obsahovať ustanovenia týkajúce sa valorizácie platov pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov VŠ. Zároveň uložila zástupcom zväzu v Sneme KOZ SR v prípade hlasovania vysloviť nedôveru predsedovi KOZ SR ako aj navrhnúť vypovedanie dohody o spolupráci medzi KOZ SR a stranou SMER-SD. Vo svojom vyhlásení ďalej rada zväzu vyzvala vládu SR, aby sa ku školstvu konečne postavila zodpovedne a v zmysle programového vyhlásenia do budúcoročného rozpočtu vyčlenila dostatočné finančné prostriedky nielen v oblasti valorizácie platov všetkých zamestnancov školstva, ale aj na uskutočnenie zásadných zmien v systéme výchovy vzdelávania a vedy na Slovensku. Členovia rady upozornili, že v opačnom prípade dôjde k ďalšiemu prehĺbeniu rozdielov vo výsledkoch kvality vzdelávania v porovnaní s vyspelými štátmi EÚ, čo môže mať katastrofálne následky pre ekonomiku celého štátu v budúcnosti.

Kalendár akcií

Deň detí - ODBORY + KTV

CROCUS KEŽMARSKÉ ŽĽABY


BOWLING TUKE tour 2019

bowling

Facebook